O szkole

Chcesz się dowiedzieć czym się zajmujemy? Tutaj znajdziesz informacje.

Jesteśmy placówką, która oferuje bezpłatne kształcenie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Łączymy nowoczesne metody pracy, doświadczenie i wiedzę z przekonaniem, że dziecko kształcone w atmosferze szacunku i akceptacji ma możliwość wszechstronnego rozwoju. W naszej pracy wiodącymi wartościami są: szacunek, współpraca, profesjonalizm.

Dla wszystkich podopiecznych opracowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Konstruując je, uwzględniamy diagnozę, potrzeby uczniów oraz ich predyspozycje i możliwości. Realizujemy nauczanie również w formie indywidualnej w domu lub placówce.

Wszystkim naszym podopiecznym umożliwiamy komunikowanie się!!!Już w 2006 roku jako pierwsza placówka w rejonie, rozpoznając trudności w porozumiewaniu się wśród wielu naszych uczniów, wprowadziliśmy systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej - AAC. Każdy użytkownik AAC ma indywidualnie dostosowany do swoich potrzeb i możliwości system.
Nasi nauczyciele są przygotowani do alternatywnej komunikacji z uczniami. Doświadczenie jakie posiadamy w tej dziedzinie, pozwala nam na konsultowanie rodziców, dzieci i młodzieży, którzy na co dzień korzystają ze znaków manualnych (gestów) i graficznych, a także urządzeń wyższej technologii.

W oparciu o tradycję oraz to, co najlepsze we współczesnej pedagogice specjalnej tworzymy miejsce, gdzie dzieci czują się dobrze i osiągają sukces.

Wykorzystywane przez nas metody pracy to między innymi:

 • Metoda Ośrodków Pracy,

 • Metoda Wczesnej Nauki Czytania wg profesor Jagody Cieszyńskiej,

 • Metoda Całościowego Czytania Domana,

 • Metoda A.Frostig i D.Hornea,

 • Metoda Dobrego Startu,

 • Terapia Delacato,

 • Pedagogika Montesorii,

 • Metoda W.Sherborne,

 • Terapia Ręki,

 • elementy Terapii Behawioralnej.

 

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy : Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

W pracy w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych przeznaczonych dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną od 3 do 25 r.ż. wykorzystywane są takie metody jak: terapia polisensoryczną, program aktywności M.CH.Knill, stymulacja systemu taktylnego, masaże (elementy metody Castillo Moralesa, Shantali), aromaterapia, metoda kinezjologii Dennisona, elementy chromoterapii. Celem tych zajęć jest stymulacja sensoryczno-motoryczna, która polega na dostarczeniu różnego rodzaju bodźców zmysłowych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowaniu. Zajęcia w zespołach obejmują również usprawnianie czynności karmienia, rytualizację zajęć i stymulację najbliższego otoczenia i środowiska dziecka.

Naszym uczniom zapewniamy zajęcia w małolicznych zespołach klasowych, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu oraz lepszemu przyswajaniu wiedzy.
Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne z zakresu:

 • logopedii, neurologopedii,

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

 • gimnastyki korekcyjnej,

 • zajęć metodą Integracji Sensorycznej.


Wysoko wykwalifikowana i pełna pasji kadra pedagogiczna oraz personel pomocniczy wspiera uczniów i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Każdy problem jest traktowany z należytą uwagą. Uczniowie i ich rodzice znajdują właściwą pomoc w ich rozwiązywaniu. Nauczyciele z największą uwagą, życzliwością i wnikliwością traktują każdego ucznia.

Świetlica dla ucznów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym : Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z świetlicy szkolnej w godzinach od 7 do 16. Zajęcia są prowadzone z podziałem ze względu na niepełnosprawność i wiek, co sprzyja indywidualizacji. W szerokiej palecie zajęć prowadzonych w świetlicy każdy uczeń może odnaleźć takie, które są dostosowane do jego możliwości, umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Proponujemy zajęcia rozwijające pasje uczniów (zajęcia czytelnicze, plastyczne, umuzykalniające, sportowo-rekreacyjne), zajęcia prozdrowotne, proekologiczne oraz profilaktyczne. Tradycją stały się liczne konkursy, uroczystości oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

W ramach koła artystycznego, sportowego oraz turystycznego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkolnym i pozaszkolnym, biorą udział w olimpiadach, konkursach, rajdach rowerowych, wycieczkach krajoznawczych oraz kilkudniowych wyjazdach.

Oprócz sali lekcyjnych dysponujemy również salami do zajęć „specjalnych”:

  • komputerową (z dostępem do Internetu),

  • gimnastyki korekcyjnej/Integracji Sensorycznej

  • gimnastyczną,

  • pracownią ceramiczną,

Pracownia ceramiczna : Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

 • pracownią techniczną/gospodarstwa domowego,

 • biblioteką,

 • gabinetami do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedii,

 • placem zabaw.

rekrutacja, szkoła, AAC

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

Napisz do nas