Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 w Bielsku-Białej

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17 w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.sp17.cuw.bielsko-biala.pl.

Data publikacji strony internetowej: 25.11.2016r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.

  2. Niektóre zdjęcia, grafiki, obrazy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

  3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 17 w Bielsku-Białej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Juliusz Drabiński, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17 w Bielsku-Białej powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17 w Bielsku-Białej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17 w Bielsku-Białej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17, ul. Bratków 6, 43-303 Bielsko-Biała

Do budynku prowadzą 3 wejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych:

  • wejście główne od strony wschodniej (od ul. Brodzińskiego),

  • wejście od strony południowej (od ul. Bratków),

  • wejście ewakuacyjne od strony północnej.

Budynek posiada dwie kondygnacje (niski i wysoki parter), na każdą jest dostęp bez barier architektonicznych.

Sekretariat (dziennik podawczy) znajduje się na parterze po prawej stronie korytarza. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.

Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez uskoków. Na dolnej kondygnacji znajduje się pochylnia, prowadząca do trzech sali lekcyjnych i toalety.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole jest zatrudniony nauczyciel, który zna polski język migowy (PJM) i w razie konieczności służy pomocą.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 17 w Bielsku-Białej

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 17 w Bielsku-Białej będzie pełnić Pani Magdalena Sylwestrzak.

kontaktowe:

tel: +48 33 812 46 09

mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

Napisz do nas