O szkole

Chcesz się dowiedzieć czym się zajmujemy? Tutaj znajdziesz informacje.
Jesteśmy placówką, która oferuje bezpłatne kształcenie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Łączymy nowoczesne metody pracy, doświadczenie i wiedzę z przekonaniem, że dziecko kształcone w atmosferze szacunku i akceptacji ma możliwość wszechstronnego rozwoju. W naszej pracy wiodącymi wartościami są: szacunek, współpraca, profesjonalizm.

Dla wszystkich podopiecznych opracowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Konstruując je, uwzględniamy diagnozę, potrzeby uczniów oraz ich predyspozycje i możliwości. Realizujemy nauczanie również w formie indywidualnej w domu lub placówce.

Wszystkim naszym podopiecznym umożliwiamy komunikowanie się!!!
Zajęcia logopedyczne :: Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej


Już w 2006 roku jako pierwsza placówka w rejonie, rozpoznając trudności w porozumiewaniu się wśród wielu naszych uczniów, wprowadziliśmy systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej - AAC. Każdy użytkownik AAC ma indywidualnie dostosowany do swoich potrzeb i możliwości system.
Nasi nauczyciele są przygotowani do alternatywnej komunikacji z uczniami. Doświadczenie jakie posiadamy w tej dziedzinie, pozwala nam na konsultowanie rodziców, dzieci i młodzieży, którzy na co dzień korzystają ze znaków manualnych (gestów) i graficznych, a także urządzeń wyższej technologii.

W oparciu o tradycję oraz to, co najlepsze we współczesnej pedagogice specjalnej tworzymy miejsce, gdzie dzieci czują się dobrze i osiągają sukces.

Wykorzystywane przez nas metody pracy to między innymi:
 • Metoda Ośrodków Pracy,
 • Metoda Wczesnej Nauki Czytania wg profesor Jagody Cieszyńskiej,
 • Metoda Całościowego Czytania Domana,
 • Metoda A.Frostig i D.Hornea,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Terapia Delacato,
 • Pedagogika Montesorii,
 • Metoda W.Sherborne,
 • Terapia Ręki,
 • elementy Terapii Behawioralnej.

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy :: Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej
W pracy w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych przeznaczonych dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną od 3 do 25 r.ż. wykorzystywane są takie metody jak: terapia polisensoryczną, program aktywności M.CH.Knill, stymulacja systemu taktylnego, masaże (elementy metody Castillo Moralesa, Shantali), aromaterapia, metoda kinezjologii Dennisona, elementy chromoterapii. Celem tych zajęć jest stymulacja sensoryczno-motoryczna, która polega na dostarczeniu różnego rodzaju bodźców zmysłowych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowaniu. Zajęcia w zespołach obejmują również usprawnianie czynności karmienia, rytualizację zajęć i stymulację najbliższego otoczenia i środowiska dziecka.

Naszym uczniom zapewniamy zajęcia w małolicznych zespołach klasowych, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu oraz lepszemu przyswajaniu wiedzy.
Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne z zakresu:
 • logopedii, neurologopedii,
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęć metodą Integracji Sensorycznej.

Wysoko wykwalifikowana i pełna pasji kadra pedagogiczna oraz personel pomocniczy wspiera uczniów i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Każdy problem jest traktowany z należytą uwagą. Uczniowie i ich rodzice znajdują właściwą pomoc w ich rozwiązywaniu. Nauczyciele z największą uwagą, życzliwością i wnikliwością traktują każdego ucznia.

Świetlica dla ucznów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym :: Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej
Wszyscy uczniowie mogą korzystać z świetlicy szkolnej w godzinach od 7 do 16. Zajęcia są prowadzone z podziałem ze względu na niepełnosprawność i wiek, co sprzyja indywidualizacji. W szerokiej palecie zajęć prowadzonych w świetlicy każdy uczeń może odnaleźć takie, które są dostosowane do jego możliwości, umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Proponujemy zajęcia rozwijające pasje uczniów (zajęcia czytelnicze, plastyczne, umuzykalniające, sportowo-rekreacyjne), zajęcia prozdrowotne, proekologiczne oraz profilaktyczne. Tradycją stały się liczne konkursy, uroczystości oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

W ramach koła artystycznego, sportowego oraz turystycznego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkolnym i pozaszkolnym, biorą udział w olimpiadach, konkursach, rajdach rowerowych, wycieczkach krajoznawczych oraz kilkudniowych wyjazdach.

Oprócz sali lekcyjnych dysponujemy również salami do zajęć „specjalnych”:
 • komputerową (z dostępem do Internetu),
 • gimnastyki korekcyjnej/Integracji Sensorycznej
 • gimnastyczną,
 • pracownią ceramiczną,
 • Pracownia ceramiczna :: Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej
 • pracownią techniczną/gospodarstwa domowego,
 • biblioteką,
 • gabinetami do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedii,
 • placem zabaw.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

+48 33 812 46 09
sp17sekretariat@op.pl
ul. Bratków 6 43-303 Bielsko-Biała